WIMS wims.univ-cotedazur.fr

Particules de liaison (Antigone)

Lire le texte à haute voix. Le relire en cliquant sur les particules par lesquelles les phrases sont reliées entre elles.

1.
2. h( me_n skhnh_ tou= dra&matoj
3. u(po&keitai e)n Qh&baij.
4. o( de_ xo&roj suni&sthsin
5. e)c e)pixwri&wn gero&ntwn.
6. prologi&zei d 0 h( 0Antigo&nh.
7. u(po&keitai de_ ta_ pra&gmata
8. e)pi_ tw=n Kre&ontoj basilei&wn.
9. to_ de_ kefa&laio&n e)sti
10. ta&foj Polunei&kouj,
11. 0Antigo&nhj e)pana&stasij,
12. qa&natoj Ai#monoj
13. kai_ mo&roj Eu)rudi&khj
14. th=j Ai#monoj mhtro&j.
15. h( de _ 0Antigo&nh qa&ptei
16. to_n a)delfo_n Polunei&khn,
17. o$j pole&mioj th=j po&lew&j e)sti,
18. kai_ tou=to poiou=sa
19. fwra=tai.
20. o( de_ Kre&wn
21. tau&thn bou&letai zhmiou=n
22. kai_ h ( 0Antigo&nh a!getai
23. ei)j mnhmei=on kata&geion.
24. o( d 0 Ai#mwn, o$j duspaqei=
25. dia_ to_n ei)j tau&thn e!rwta,
26. e(auto_n a)poktei&nei ci&fei.
27. meta_ de_ to_n tou&tou qa&naton,
28. h( mh&thr Eu)rudi&kh kai_
29. e(au&thn a)poktei&nei.
Antigone : du deuil de Polynice à la descente au tombeau. Sophocle

Do you confirm?

Exercice not entirely completed. Are you sure you want to submit?


Developed on WIMS
Author: Michele Biraud