Animirana zaporedja

To orodje omogoèa izris in animacijo funkcijskih zaporedij in funkcijskih vrst. Z njim lahko vizualno predstavimo razliène lastnosti in obna¹anje teh zaporedij oziroma vrst.

Za prikaz ¹tevilskih zaporedij in vrst pa raje uporabite orodje Izris zaporedja.

Èe ne veste, kje zaèeti, si oglejte pripravljene primere.


Vnesite splo¹ni èlen funkcij za  :
un(x) = 
©tevilo izrisanih èlenov: Zaèetni èlen n = 

Lastnosti izrisa:

/robovilestvicamre¾akoord. osi prosojno ozadjenesk. animacija
Da
Ne

Na sliko lahko dodate ¹e referenèno funkcijo (npr. limito):

The most recent version